full
border
#666666
http://nickelmountain.se/wp-content/themes/nickelmountain/
http://nickelmountain.se/
#26ade4
style2
+46 (0)8 402 28 00
Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm

Test

General Meetings information

 

 

 

Signat protokoll EGM 131122

 

22 November 2013 Extraordinary General Meeting

22 November 2013 Extraordinary General Meeting (Swedish version)

 

EGM 131122 (item 7 on the agenda)

EGM 131122 (Punkt 7 i agenda – Norwegian version)

 

Power of Attorney/Proxy EGM 131122 (English and Swedish version)

 

——————————————————-

 

Generell fullmakt till minoritetsaktieägarnas representant i styrelsen, Erlend Dunér Henriksen (svensk version)

 

General Power of Attorney form authorizing the minority shareholders representative in the Board, Erlend Dunér Henriksen, to act as proxy

 

——————————————————-

 

Signat protokoll AGM 130208

 

Kommuniké från IGE Resources AB:s årsstämma 2013

 

2 August 2013 Annual General Meeting

2 August 2013 Annual General Meeting (Swedish version) 

 

Board’s proposals AGM 130802

Board’s proposals AGM 130802 (Swedish version)

 

Reversal of the Ghana Gold acquisition

 

UPDATE PRIOR TO THE UPCOMING ANNUAL GENERAL MEETING – NEW MAJOR SHAREHOLDER

 

Power of Attorney/Proxy AGM 130802 (English & Swedish)

 

——————————————————–

 

Signat Protokoll EGM 130425 (Swedish and English version)

 

25 April 2013 Extraordinary General Meeting

25 April 2013 Extraordinary General Meeting (Swedish version)

 

Board’s proposal EGM 130425 (item/punkt 9 – Swedish version)

 

Power of Attorney/Proxy EGM 130425

 

——————————————————–

 

Signat protokoll EGM 130131 (Nickel Mountain Resources AB)

 

——————————————————–

 

Signat protokoll EGM 121227

 

27 December 2012 Extraordinary General Meeting

27 December 2012 Extraordinary General Meeting (Swedish version)

 

Power of Attorney/Proxy EGM 121227

Power of Attorney/Proxy EGM 121227 (Swedish version)

 

——————————————————–

 

Signat protokoll AGM 120514

 

14 May 2012 Annual General Meeting in Nickel Mountain Resources AB

 

Power of Attorney/Proxy AGM 120514

 

——————————————————–

 

Signat protokoll AGM 120510

 

10 May 2012 Annual General Meeting

10 May 2012 Annual General Meeting (Swedish version)

 

Proposal by the Nomination Committee AGM 120510

Nomineringskommittens förslag AGM 120510

 

Articles and Association proposals AGM 120510

Articles and Association proposals AGM 120510 (Swedish version)

 

Board’s proposals AGM 120510

Board’s proposals AGM 120510 (Swedish version)

 

Board’s proposals AGM 120510 (item 13 on the agenda)

Board’s proposals AGM 120510 (punkt 13 i agendan – Swedish version)

 

Power of Attorney/Proxy AGM 120510

Power of Attorney/Proxy AGM 120510 (Swedish version)

 

———————————————————

 

Signat Protokoll EGM 111122

 

22 November 2011 Extraordinary General Meeting

22 November 2011 Extraordinary General Meeting (Swedish version)

 

Board’s proposals EGM 111122 (Swedish version)

 

Proposed new Articles of Association EGM 111122 (Swedish version)

 

Power of Attorney/Proxy EGM 111122

Power of Attorney/Proxy EGM 111122 (Swedish version)

 

———————————————————

 

Signat Protokoll AGM 110725

 

25 July 2011 Annual General Meeting

25 Juli 2011 Annual General Meeting (Swedish version)

 

Power of Attorney/Proxy AGM 110725

Power of Attorney/Proxy AGM 110725 (Swedish version)

 

———————————————————-

 

20 June 2011 Annual General Meeting in Nickel Mountain Resources AB (Swedish version)

20 June 2011 Annual General Meeting in Nickel Mountain Resources AB

 

Power of Attorney/Proxy AGM 110620 (Swedish version)

 

 

———————————————————

 

Signed Protocol EGM 110419 (Download)

 

19 April 2011 Extraordinary General Meeting

19 April 2011 Extraordinary General Meeting (Swedish version)

 

Board’s proposal for changes to Articles of association EGM 110419 (Swedish version) 

 

Board of Director’s review 110323 (Swedish version) 

 

Power of Attorney/Proxy IGE Resources AB EGM 110419 (Swedish version) 

 

Articles of Association EGM 110419 (Swedish version) 

 

———————————————————

 

Articles of Association AGM 100506 (Swedish version) 

 

Guidelines for the remuneration of senior management. AGM 100506

Guidelines for the remuneration of senior managment AGM 100506 (Swedish version)

 

Notice of the AGM 100506

Notice of the AGM 100506 (Swedish version) 

 

Power of Attorney/Proxy. AGM 100506

Power of Attorney/Proxy AGM 100506 (Swedish version) 

 

 

Bolagsstämma

 

Årsstämma i IGE Resources AB (publ) ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Stämman hålls i Stockholm, eftersom det är den ort där styrelsen har sitt säte. Kallelse till årsstämma, liksom kallelse till extra bolagsstämma där fråga är om ändring av bolagsordningen, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga inte är om ändring av bolagsordningen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken fem vardagar före stämmans avhållande, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Vidare detaljer om hur anmälan ska ske finns i respektive kallelse.

 

En aktieägare som önskar få ärende behandlat på bolagsstämma kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till IGE Resources AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
on